СИСТЕМИ ЗА РАННО ОПОВЕСТЯВАНЕ

Решения за ранно предупреждение за индустриални предприятия.

Някои промишлени предприятия не могат да развиват своя технологичен процес без използването на опасни материали.
Опитът от цял свят показва, че въпреки изключителната грижа, свързана с ползването на такива материали и тяхното съхранение е много вероятно да се замъри околната среда и по този начин да се застраши живота и здравето на работниците и служителите, както и на хората, живеещи в близост до дадена компания.
Същото се отнася и до опасността от пожар, тъй като тази заплаха съществува въпреки строгите противопожарни регулации. Това застрашава имуществото и живота на хората не само където има по-големи количества от запалими материали, но по-принцип навсякъде. 

Правни изисквания – В повечето страни членки на ЕС, както и в България задължението за изграждане на система за предупреждение и евакуация на работниците и служителите, и на хората живеещи в близост до предприятия на аварии или пожари е определено пряко от закона.
Задължението за подобни сигнали обикновенно се определя от три области на правните норми:

• Обща трудова безопастност, свързана с подзаконови актове

• Гражданска защита, свързани с регламенти (системи за ранно оповестяване на населението)

• Противопожарни наредби (системи за излъчване на евакуационни съобщения и електронни противопожарни аларми).

За разлика от техническите изисквания, приложими към първата група, изискванията, свързани с техническите средства, предназначени за системите за ранно оповестяване на населението, противопожарни системи, свързани с излъчване на евакуационни съобщения и електронни противопожарни аларми са много точно определени в повечето страни. В миналото често срещана практика е било създаването на отделна система за евакуация при пожар, а ако производителят работи с вещества и материали, които биха представлявали заплаха за околната среда, били длъжни да изграждат и отделна система за предупреждение.

В днешно време много страни свързват определенията за тези системи, за да повишат ефективността си, както са определени от закона. За по-голяма сигурност тези системи трябва да бъдат интегрирани. Интегрирането на тези системи обслужва нуждите и на собствениците на малкия бизнес, тъй като спестява средства както по отношение на самата система, така й по нейното бъдещо обслужване.

Продукти от тази категория